Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Klinika Rehabilitacji i Ortopedii

Klinika Rehabilitacji i Ortopedii - logo
Ulica
ul. Jaczewskiego 8 (Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr4)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-090
E-mail
reh-ortop@umlub.pl
Telefon
+48 81 72 44 184
Fax
+48 81 72 44 179

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Tomasz Blicharski
Stanowisko
Profesor
E-mail
tomasz.blicharski@umlub.pl

Informacje ogólne

Początki Kliniki Rehabilitacji sięgają 1964 roku, kiedy Państwowy Szpital Kliniczny dnia 31 marca przyjął pierwszych pacjentów. Wówczas w oparciu o Klinikę Ortopedii przy Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie działał Zakład Leczniczego Usprawnia bez bazy łóżkowej. Świadczył zabiegi w zakresie kinezyterapii dla pacjentów leczonych w Klinikach – Oddziałach PSK 4.

 

W roku 1966 został utworzony Oddział Rehabilitacji liczący 20 łóżek, który następnie powiększono w 1968 roku do 35 łóżek. Ordynatorem tej jednostki był dr n. med. Cezary Rejzner, oddelegowany do pracy z Kliniki Ortopedii. Patronat nad pracą Oddziału Rehabilitacji przejęli Kierownicy Klinik Ortopedii (Prof. S. Piątkowski) i Neurologii (Prof. W. Kawiak), którzy raz w tygodniu wizytowali Oddział. Na bazę zabiegową Oddziału składały się: 2 sale gimnastyczne – większa do prowadzenia ćwiczeń indywidualnych i zespołowych była w pełni oprzyrządowana, a mniejsza została wyposażona w gabinety leczniczego usprawniania przeznaczone do ćwiczeń w odciążeniu i z oporem. W dziale hydroterapii wykonywano zabiegi wodne i ciepło lecznicze oraz z zakresu fizykoterapii.

 

W Oddziale Rehabilitacji leczeni i usprawniani byli pacjenci z chorobami i uszkodzeniami centralnego układu nerwowego, po przebytych urazach kręgosłupa, z uszkodzeniami i bez uszkodzeń korzeniowo-rdzeniowych, po odjęciach z różnych przyczyn kończyn górnych i dolnych. Ci ostatni przy współpracy z Wojewódzką Poradnią Zaopatrzenia Ortopedycznego i Zakładów Ortopedycznych byli zaopatrywani w protezy ćwiczebne i ostateczne zaś pacjenci z dysfunkcjami kończyn dolnych lub górnych byli zaopatrywani w indywidualne wykonywane różnego rodzaju ortezy.

 

W 1975 roku Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej wyraziło zgodę dla Oddziału Rehabilitacji na prowadzenie specjalizacji w zakresie rehabilitacji medycznej i ruchowej w makroregionie środkowo-wschodnim. Stale rosnące potrzeby w zakresie kompleksowego leczniczego usprawniania były powodem rozbudowy bazy zabiegowej.

 

W dniu 7 kwietnia 1986 roku na bazie Oddziału Rehabilitacji w nowo wybudowanym pawilonie decyzją Rektora Akademii Medycznej powołano Katedrę i Klinikę Rehabilitacji. Pierwszym jej Kierownikiem został dotychczasowy Ordynator dr med. Cezary Rejzner, a od 1 października 1986 roku docent dr hab. Andrzej Skwarcz, który w 1997 roku uzyskał stopień profesora zwyczajnego. Baza łóżkowa Kliniki liczyła 52 łóżka. W Klinice prowadzono kompleksową rehabilitację pacjentów po uszkodzeniach narządu ruchu, centralnego układu nerwowego, po odjęciach kończyn dolnych i górnych. Operacyjnie leczono młodocianych i dorosłych z powodu wad , zniekształceń i chorób kręgosłupa. Długotrwałość leczenia dzieci wymagała powołania szkoły specjalnej na terenie Kliniki, która umożliwiała dzieciom łączenie leczenia z nauką wg programów  szkolnych. Sprawy socjalne, bytowe i zawodowe były omawiane na posiedzeniach Komisji Rehabilitacji Społeczno-Zawodowej. Klinika współpracowała z Polskim Towarzystwem Ortopedii i Traumatologii oraz z Towarzystwem Walki z Kalectwem. Zespół Kliniki Rehabilitacji liczył wówczas 4 lekarzy – nauczycieli akademickich, 4 lekarzy zatrudnionych na etatach szpitalnych, 6 magistrów rehabilitacji, 10 techników fizjoterapii przy łącznej liczbie 56 zatrudnionych pracowników. W oparciu o pracę lekarzy zatrudnionych w Klinice Rehabilitacji funkcjonowała Przykliniczna Poradnia Rehabilitacji Leczniczej i Wojewódzka Poradnia Leczenia Wad, Zniekształceń i Chorób Kręgosłupa. W Klinice szkoleni byli lekarze, magistrzy rehabilitacji ruchowej oraz słuchacze Studium Medycznego Fizjoterapii. Prowadzona była dydaktyka studentów z Wydziału Lekarskiego i Pielęgniarstwa.

 

W 2000 roku w związku z przejściem na emeryturę Prof. Andrzeja Skwarcza Klinika Rehabilitacji została włączona w strukturę Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii, a nadzór nad nią pełnił Prof. Krzysztof Modrzewski do roku 2004. Ordynatorem Oddziału Rehabilitacji był wówczas dr Andrzej Dziduszko.

 

Dnia 5 stycznia 2004 roku wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, realizowanym przez SPSK4 w Lublinie oraz dydaktyczno-naukowym uczelni, została powołana na bazie lokalowej Kliniki Rehabilitacji, nowa jednostka – Klinika Ortopedii i Rehabilitacji w ramach Katedry Ortopedii. Kierownikiem został dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński. Nowo powstała jednostka kliniczno-dydaktyczna liczyła 52 łóżka, w tym 12 wyodrębnionych dla pacjentów leczonych operacyjnie. Z dniem 1 stycznia 2013 roku decyzją Senatu Uniwersytetu Medycznego została powołana Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii na bazie lokalowej poprzedniej jednostki Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji.

 

Zespół Kliniki składa się z 7 lekarzy specjalistów z zakresu rehabilitacji medycznej i 6 lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii, 6 magistrów fizjoterapii oraz jednego technika, magistra terapii zajęciowej, magistra psychologii i doktora neurologopedii i pracownika inżynieryjno-technicznego.

 

Staże rezydenckie odbywa obecnie 5 lekarzy: 3 w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu i 2 w rehabilitacji medycznej. Pozarezydencko w zakresie rehabilitacji medycznej specjalizuje się 4 lekarzy specjalistów – ortopedów.

 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024