Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Rektor i Prorektorzy

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Zdjęcie JM Rektora prof. dr hab. Wojciecha Załuski prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1992 roku, stopień doktora habilitowanego – w 2001 roku, zaś tytuł profesora – w roku 2005. Jest specjalistą I i II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, specjalistą w zakresie nefrologii, zdrowia publicznego, hipertensjologii oraz transplantologii klinicznej.

 

Pracę zawodową rozpoczął w 1986 roku w Katedrze i Zakładzie Farmakologii jako asystent-stażysta. Rok później podjął pracę w Katedrze i Klinice Nefrologii AM w Lublinie, gdzie pracuje do chwili obecnej. W latach 1999-2003 był kierownikiem Ośrodka Dializoterapii SP ZOZ w Lubartowie, w latach 2003-2018 pełnił funkcję ordynatora Oddziału Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, był także kierownikiem medycznym Stacji Gambro Health Care potem Diaverum Polska w Lubartowie oraz Lublinie. Od roku 2019 jest kierownikiem Katedry i Kliniki Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W latach 2005-2012 był Prodziekanem II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Akademii Medycznej w Lublinie. W roku 2012 został wybrany na stanowisko Dziekana tego wydziału. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje – do 2020 roku.

 

Prof. dr hab. Wojciech Załuska był kilkukrotnym stypendystą w zagranicznych ośrodkach naukowych m.in. w Niemczech i USA, gdzie pracował również jako profesor wizytujący oraz wykładowca. Był wielokrotnym kierownikiem i wykonawcą grantów oraz projektów naukowych Komitetu Badań Naukowych i Narodowego Centrum Nauki, a także koordynatorem programów naukowych realizowanych we współpracy z Fresenius Medical Care, Bod Homburg, Niemcy.

 

Rezultaty prowadzonych badań prezentował na kongresach i konferencjach naukowych w kraju i na świecie, m.in. na kongresie Europejskiego Towarzystwa Dializ i Transplantacji, Amerykańskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Renal Research Institute, Amerykańskiego Towarzystwa Sztucznych Narządów, Niemieckiego Towarzystwa Nefrologicznego.

 

Jest autorem i współautorem 170 pełnych publikacji naukowych, w tym ponad 50 w wiodących czasopismach nefrologicznych. Sumaryczny Impact Factor opublikowanych prac wynosi 128.055, KBN-2234.

 

Prof. dr hab. Wojciech Załuska jest promotorem 9 ukończonych przewodów doktorskich oraz wielu prac magisterskich, recenzentem licznych przewodów habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie tytułu profesora, a także opiekunem specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych oraz nefrologii.

 

W latach 2004-2009 prof. dr hab. Wojciech Załuska był Konsultantem Województwa Lubelskiego w dziedzinie hipertensjologii. Od roku 2009 jest Konsultantem Województwa Lubelskiego w dziedzinie nefrologii. Jest członkiem American Society of Nephrology, European Dialysis and Transplantation Association, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Jest członkiem kolegiów redakcyjnych takich czasopism, jak Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze oraz Poradnik Lekarza Domowego, a także recenzentem prac w renomowanych czasopismach: Nephrology Dialysis and Transplantatiom, Clinical Nephrology, Biomaterials Journal, Haematologica Journal, American Society of Internal Artificial Organs Journal oraz International Journal of Cardiology. Zasiada w radzie nadzorczej Gulf Medical University, Ajman, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jest przewodniczącym i członkiem Międzynarodowej Komisji Wydziałowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ds. Akredytacji. Realizacji akredytacji. Pełni rolę eksperta w zakresie edukacji medycznej, jest członkiem zespołu wydziałowego w dziedzinie wprowadzania do programu zajęć podstaw symulacji medycznej, a także członkiem Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim.

 

Prof. dr hab. Wojciech Załuska był wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne nagrodami JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz nagrodą zespołową Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Medal Prezydenta Miasta Lublin. W 2016 roku został Ambasadorem Województwa Lubelskiego.

Prorektor ds. Nauki

Zdjęcie Prorektora ds. Nauki prof. dr hab. Andrzeja Stepulaka prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1994 roku, stopień doktora habilitowanego – w 2008 roku, tytuł profesora – w 2014 roku. Jest specjalistą I i II stopnia w zakresie otolaryngologii.

 

W latach 1984-1990 pracował w Katedrze i Zakładzie Chemii Fizjologicznej (obecnie Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej). W roku 2009 został kierownikiem Katedry Biochemii i Biologii Molekularnej UM w Lublinie. W latach 2012-2020 pełnił funkcję Prodziekana II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie. Obecnie pracuje również jako specjalista laryngolog w Oddziale Otolaryngologii Szpitala MSWiA w Lublinie.

 

Jest współtwórcą nowego kierunku studiów w Polsce – biomedycyny, realizowanego jedynie w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

 

Prof. dr hab. Andrzej Stepulak odbył szereg długoterminowych staży w renomowanych ośrodkach naukowych za granicą: Centre for Biotechnology, Uniwersytet w Turku, Finlandia (1998-2000), Centre for Neuroscience Wydziału Lekarskiego Charite, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Niemcy (2002-2004) oraz Uniwersytetu w Dreźnie, Niemcy (2005-2008). Jego zainteresowania naukowe dotyczą onkologii spersonalizowanej, w tym badań mechanizmów działania nowych generacji cytostatyków na poziomie molekularnym.

 

Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji, 2 rozdziałów w podręcznikach zagranicznych i 2 w podręcznikach krajowych z zakresu biochemii, biologii molekularnej, onkologii oraz otolaryngologii. Łączny IF opublikowanych prac wynosi ponad 180, punktacja MNiSW ponad 3000.  Łączna liczba cytowań wg bazy Web of Science (bez autocytowań) wynosi ponad 1300, Indeks Hirscha h = 20. Jest promotorem 6 zakończonych oraz 6 otwartych przewodów doktorskich.

 

Prof. dr hab. Andrzej Stepulak jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. W roku 2014 został powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

Prorektor ds. Klinicznych

Zdjęcie Prorektora ds. Klinicznych dr hab. Marka Sawickiego dr hab. n. med. Marek Sawicki, prof. uczelni

Dr hab. n. med. Marek Sawicki, prof. uczelni jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. W trakcie studiów przez 4 lata był członkiem Zarządu Akademickiego Związku Sportowego w Lublinie, aktywnie uczestnicząc w organizowaniu zawodów sportowych i obozów szkoleniowych dla studentów.

 

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1996 roku, zaś stopień doktora habilitowanego w 2012 roku.

 

W 1988 roku rozpoczął pracę w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej i Serca AM w Lublinie. Jest specjalistą I stopnia w zakresie chirurgii ogólnej oraz II stopnia w chirurgii klatki piersiowej. W latach 2018-2020 pełnił funkcję Prodziekana II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie.

 

Od 2009 roku kieruje Katedrą i Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej w SPSK nr 4 w Lublinie.

 

Główne zainteresowania dr hab. Marka Sawickiego obejmują diagnostykę i leczenie zaawansowanego i rozsianego niedrobnokomórkowego raka płuca.

 

Dr hab. n. med. Marek Sawicki odbył szkolenie „Advanced Course on Video-Toracoscopic Surgery” w European Institiute of Telesurgery (EITS) w Strasbourgu i poszerzył w Klinice zabiegi wideotorakoskopowe. W 2001 roku po szkoleniu „Early Diagnosis of Bronchial Carcinoma Autoflorescence Bronchoskopy” w Aesklepios Klinik Munchen-Gauting zastosował w lubelskiej Klinice metodę autoflorescencyjnej diagnozy oraz fotodynamicznej terapii u chorych z rakiem płuca.

 

W 1998 r. był członkiem Komitetu Organizacyjnego XXVII Zjazdu Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich. Organizował szkolenia licznych kursów wideotorakoskopii w Lublinie dla torakochirurgów i pulmonologów. Zainicjował i koordynował utworzenie programu na bazie lubelskiej Kliniki „Makroregionalnego Centrum Inwazyjnej Diagnostyki i Leczenia Raka Płuca”.

 

Za osiągnięcia naukowe otrzymał 5-krotnie indywidualną nagrodę Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Był recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych oraz współautorem licznych publikacji naukowych.

 

Od 2010 roku pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej. Dr hab. Marek Sawicki jest członkiem Klubu Torakochirugów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów. W 2002 roku został wiceprezesem organizacji pożytku publicznego „Stowarzyszenie Rozwoju Chirurgii Klatki Piersiowej”, mającej w statucie za cel rozwój tej specjalności na terenie woj. lubelskiego.

 

Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki

Zdjęcie Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. dr hab. Kamila Torresa prof. dr hab. n. med. Kamil Torres

Prof. dr hab. n. med. Kamil Torres jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie – 2002 r., podyplomowych studiów menadżerskich w zakresie zarządzania „Zakładami Opieki Zdrowotnej i Administracji Zdrowiem Publicznym” na Akademii Medycznej w Lublinie – 2003 r., studiów podyplomowych związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (Master of Business Administration) na Politechnice Lubelskiej i University of Illinois – 2008 r., studiów magisterskich w zakresie edukacji klinicznej (MSc in Clinical Education) na Uniwersytecie w Edynburgu.

 

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2006 r., stopień doktora habilitowanego w 2012 r., a tytuł profesora w 2019 r. Jest specjalistą w zakresie chirurgii ogólnej. Był asystentem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

 

Obecnie odbywa drugi program specjalizacyjny w zakresie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej. Pracuje w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie.

 

Od 2004 roku był asystentem w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka UML (2004-2013), a następnie kierownikiem Pracowni Symulacji Medycznej UML (2013-2015). Obecnie jest kierownikiem Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej UML (od 2015 r.) i kierownikiem Centrum Symulacji Medycznej UML (od 2014 r.).

 

Prof. dr hab. Kamil Torres odbył staże naukowo-szkoleniowe w ośrodkach krajowych (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2014 roku, Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w 2015 roku) i ośrodkach zagranicznych (Harvard School of Medicine, Boston, USA w 2017 r. i 2019 r., Virginia Commonwealth University, Wirginia, USA).

 

Jest Profesorem wizytującym w KU Leuven w Belgii oraz Powracającą Kadrą (Returning Faculty, Program for Educators in Health Professions) w Harvard Macy Institute, Harvard Medical School w Bostonie USA.

 

Jest pomysłodawcą, koordynatorem oraz wykonawcą wielu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, m.in. MEDIQ Symulacja w Edukacji – Program Rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, M-Edukator – program ustawicznego rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, HQMedEd – High Quality Medical Education – Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Prof. dr hab. Kamil Torres jest redaktorem naukowym podręczników o symulacji medycznej: „Medical Simulation – The Future of Education Competency Assessment in Europe” oraz „Symulacja w edukacji medycznej”.

 

Edukacja medyczna, a zwłaszcza symulacja, jest jednym z jego podstawowych zainteresowań badawczych. Ponadto w ramach działalności statutowej prowadzi badania stanowiące kontynuację jego zainteresowań naukowych w zakresie chirurgii.

 

Za osiągnięcia naukowe prof. dr hab. Kamil Torres kilkukrotnie otrzymał nagrodę JM Rektora UM w Lublinie, a w latach 2010 i 2011, wraz z zespołem, Nagrodę Ministra Zdrowia. Jest członkiem zespołu ekspertów Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej przy Ministerstwie Zdrowia oraz członkiem Zespołu ds. Opracowywania Standardu Programu Kształcenia w zakresie komunikacji między lekarzem a pacjentem przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ob.MEiN).

Prorektor ds. Osobowych i Rozwoju Kadry

Zdjęcie Prorektora ds. Osobowych i Rozwoju Kadry prof. dr hab. Doroty Krasowskiej prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska

Prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Od 1987 roku jest związana z Kliniką Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej. Jest specjalistą I i II stopnia w zakresie dermatologii i wenerologii.

 

Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1994 roku, stopień doktora habilitowanego w 2004 roku, zaś tytuł naukowy profesora nauk medycznych w 2010 roku.

 

Obecnie kieruje Katedrą i Kliniką Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej w SPSK nr 1 w Lublinie.

 

Główne zainteresowania prof. dr hab. Doroty Krasowskiej obejmują choroby autoimmunologiczne m.in. choroby tkanki łącznej, łuszczycę, liszaj płaski, choroby alergiczne skóry, choroby pęcherzowe oraz dermoskopię, terapię fotodynamiczną i laseroterapię. Jej dorobek naukowy obejmuje 318 publikacji naukowych, w tym 157 pełnych artykułów, 10 rozdziałów w podręcznikach oraz 327 doniesień zjazdowych. Impact Factor wynosi 207,172 oraz 4350,50 pkt MNiSW, H-index 14 oraz posiada 841 cytowań.

 

Prof. dr hab. Dorota Krasowska odbyła staże i kursy krajowe oraz zagraniczne, m.in. w Niemczech, USA, na Węgrzech i w Słowenii. Wielokrotnie otrzymywała nagrody Rektora UM w Lublinie za osiągnięcia naukowe, dwukrotnie zespołową nagrodę Ministra Zdrowia za cykl publikacji dotyczących biologii molekularnej chorób wieloczynnikowych i twardziny układowej. 

 

Jest redaktorem naukowym przetłumaczonych na język polski referencyjnych podręczników do nauki dermatologii: Fitzpatrick: Atlas i Zarys Dermatologii Klinicznej, Atlas dermatoskopii, Trądzik: diagnostyka i leczenie oraz współredaktorem Dermatologia. Braun-Falco. Była wielokrotnie kierownikiem specjalizacji młodych lekarzy z zakresu dermatologii i wenerologii. Jest promotorem 9 ukończonych przewodów doktorskich. Była recenzentem 12 prac doktorskich, 6 przewodów habilitacyjnych i 5 recenzji o nadanie tytułu profesora.

 

W latach 2015-2018 pełniła funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii w województwie lubelskim. Od 2016 roku jest Prezesem Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii.

Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji

Zdjęcie Prorektora ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji prof. dr hab. Robert Rejdak prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak

Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 2000 roku. W tym samym roku na Kongresie Jaskry w Londynie otrzymał pierwszą nagrodę zespołową za pracę na temat syntezy kwasu kynureninowego. Habilitację uzyskał w 2009 roku, zaś tytuł naukowy profesora nauk medycznych w 2013 roku. Posiada dyplom w zakresie podstawowym (2002r.) i klinicznym (2004r.) Międzynarodowej Rady Okulistyki (International Council of Ophthalmology).

 

Od roku 2011 kieruje Kliniką Okulistyki Ogólnej, a od 2021 roku Katedrą i Kliniką Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W latach 2004-2019 był zatrudniony w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Od 2011 roku jest wykładowcą i koordynatorem szkolenia praktycznego z zakresu chirurgii witreoretinalnej (ciało szkliste i siatkówka) w Europejskiej Szkole Zaawansowanych Studiów Okulistycznych (European School for Advanced Studies in Ophthalmology, ESASO) w Lugano w Szwajcarii. Dzięki jego staraniom oraz we współpracy z lubelską Kliniką Okulistyki i Uniwersytetem Medycznym w Lublinie została otwarta pierwsza w Europie i druga na świecie filia szwajcarskiej ESASO.

 

Prof. dr hab. Robert Rejdak odbył szereg staży zagranicznych. W latach 2003-2005 przebywał na stypendium w Uniwersyteckim Szpitalu Okulistycznym Tybindze w Niemczech kierowanym przez prof. Eberharta Zrennera. Przez pół roku pracował także w Erlangen, gdzie doskonalił swoje umiejętności pod kierunkiem prof. Anselma Jünemanna. Staże odbywał także we Frankfurcie nad Menem, Bremie oraz w Pizie i Rawennie.

 

W pracy klinicznej i badawczej prof. Rejdak specjalizuje się w diagnostyce i chirurgicznym leczeniu zaćmy, ciała szklistego i siatkówki oraz urazów gałki ocznej. Przeprowadził ponad 35 000 operacji. W styczniu 2013 roku uczestniczył w pierwszej w Polsce operacji wszczepienia sztucznej tęczówki. W 2016 roku jako pierwszy w Polsce przeprowadził operację wszczepienia soczewki plamkowej Schariotha oraz witrektomii hybrydowej. Jest współtwórcą i kierownikiem Ponadregionalnego Centrum Leczenia Urazów Narządu Wzroku przy SPSK Nr 1 w Lublinie. W 2017 roku Klinika Okulistyki Ogólnej kierowana przez prof. Roberta Rejdaka została przyjęta jako jedyny ośrodek okulistyczny w kraju do Europejskiej Sieci Ośrodków Referencyjnych w dziedzinie rzadkich chorób oczu ERN-EYE (European Reference Network for Rare Eye Disease).

 

Swoje prace prof. Rejdak publikował w najbardziej prestiżowych czasopismach krajowych i zagranicznych, m. in. w: Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology”, „Acta Ophthalmologica”, „Retina”, „Investigative Ophthalmology & Visual Science” oraz „Klinice Ocznej”. Był współtwórcą, w latach 2015-2020 zastępcą redaktora naczelnego, a obecnie jest redaktorem naczelnym pisma Ophthalmology Journal. Promotor 10 doktoratów, opiekun 4 habilitacji oraz kilkunastu specjalizacji, redaktor 8 monografii z cyklu Biblioteka Okulisty Praktyka, współredaktor tłumaczeń na język polski dwóch renomowanych monografii specjalistycznych z dziedziny retinologii: „Siatkówka i ciało szkliste” oraz „Angio OCT w codziennej praktyce okulistycznej”. Na dorobek naukowy prof. Rejdaka składają się publikacje naukowe o łącznym IF 667,458, H-index 27 wg scopus, H-index 23/wg Web of Science, PK = 16021,00 (455 prac).

 

W styczniu 2019 roku prof. Robert Rejdak został prezesem Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. Pełni on również funkcję przewodniczącego Rady Uczelni UKSW w Warszawie, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Amerykańskiego Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO).

 

Profesor Robert Rejdak jest laureatem między innymi takich nagród jak: Young Investigator’s Award (International Society of Ocular Toxology, Lindau 2002) oraz nagrody Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe (Preis der Berlin–Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Peregrinus-Stiftung, Berlin 2006). Za swoje osiągnięcia w zakresie działalności naukowej otrzymał także wielokrotnie zespołową nagrodę ministra zdrowia, nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz w 2020 roku indywidualną nagrodę naukową Ministra Zdrowia.

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Zdjęcie Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. dr hab. Jarosława Dudki prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka jest absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie. Stopień doktora nauk farmaceutycznych w zakresie toksykologii uzyskał w 1996 roku, stopień doktora habilitowanego w zakresie biologii medycznej – w 2008 roku, tytuł profesora nauk medycznych – w 2014 roku. W 2010 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Farmacji i Analityki Medycznej UM w Lublinie w zakresie Analityki Medycznej, a w 2009 roku ukończył roczne studia podyplomowe na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z zakresu zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych. Posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej.

 

W latach 2014-2016 pełnił obowiązki kierownika, a od 2016 roku jest kierownikiem Katedry i Zakładu Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego. W latach 2016-2020 był Prodziekanem Wydziału Farmaceutycznego ds. Analityki Medycznej.

 

Prof. dr hab. Jarosław Dudka prowadzi badania w zakresie kardiotoksyczności leków z grupy antracyklin oraz optymalizacji terapii przeciwnowotworowej w warunkach doświadczalnych. Koncentruje się również na badaniach skriningowych aktywności przeciwnowotworowej związków naturalnych i syntetycznych w warunkach in vitro i in vivo.

 

Jest współautorem 5 patentów i 4 zgłoszeń patentowych, kierownikiem i wykonawcą grantów KBN oraz współwykonawcą grantu NCBIR. Był promotorem w 7 zakończonych przewodach doktorskich. W 2018 roku kierowany przez niego zespół naukowy sprzedał licencję na know-how. Jest beneficjentem dwóch projektów finansowanych z funduszy europejskich. Był animatorem rozwoju Klastra Lubelska Medycyna powołanego w 2015 roku oraz inicjatorem założenia, a następnie kierownikiem Samodzielnej Pracowni Biologii Medycznej utworzonej w 2010 roku na II  Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym. Był także współzałożycielem i kierownikiem NZOZ Lubelskiego Laboratorium Medycznego. W 2020 roku został członkiem zespołu ekspertów do spraw oceny wniosków o stypendium ministra właściwego do spraw zdrowia za znaczące osiągnięcia dla studentów, jest członkiem zarządu Klastra Lubelska Medycyna.

 

Jest laureatem 13 nagród JM Rektora UM za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, 2 zespołowych nagród naukowych Ministra Zdrowia, a także nagrody za najlepszą pracę habilitacyjną w roku 2008 przyznaną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Otrzymał najwyższą ocenę w rankingu „Najlepszy Dydaktyk Wydziału” za rok akademicki 2016/2017 na podstawie oceny studentów.

 

Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych

Zdjęcie Dyrektora Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. Krzysztofa Giannopoulosa prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 2005 roku na Uniwersytecie w Ulm (Niemcy), a 2006 roku na Akademii Medycznej w Lublinie, tytuł doktora habilitowanego – w roku 2009, tytuł profesora – w roku 2013.

 

Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos jest kierownikiem Zakładu Hematoonkologii  Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i lekarzem kierującym Oddziałem Hematologicznym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im św. Jana z Dukli. Jest ekspertem z dziedziny hematologii klinicznej i doświadczalnej.

 

W badaniach naukowych zajmuje się biologią molekularną oraz charakterystyką procesów immunologicznych w przebiegu rozrostowych chorób hematologicznych. Jest autorem i współautorem zaleceń dotyczących leczenia chorych na nowotwory hematologiczne oraz rozdziałów w podręcznikach medycznych. Prezentował prace naukowe na najważniejszych konferencjach hematologicznych w kraju i zagranicą. Był kierownikiem grantów naukowych Fundacji Else-Kröner-Fresenius, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej min.: HARMONIA, OPUS, START, POWROTY, KOLUMB oraz FOCUS, tego ostatniego na tworzenie zespołu badawczego w dziedzinie onkologii. Przebywał łącznie 3 lata na stypendiach naukowych finansowanych przez DAAD, KAAD oraz Fundację na Rzecz Nauki Polskiej na III Oddziale Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu w Ulm (Niemcy) kierowanym przez Prof. Hartmuta Döhnera. Jego dorobek naukowy został wyróżniony licznymi nagrodami min.: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, POLITYKI, Międzynarodowego Towarzystwa Hematologów (ISH) oraz Bene Meritus Terrae Lubliniensi. Indeks Hirscha całości dorobku naukowego wynosi 23.

 

Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos jest współzałożycielem oraz pierwszym przewodniczącym sekcji młodych Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, współzałożycielem oraz pierwszym przewodniczącym stowarzyszenia Hematologia Nowej Generacji, współzałożycielem i członkiem zarządu Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego, reprezentantem Prezydium Polskiej Grupy Szpiczakowej, członkiem zarządu Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Rady Programowej kierunku Biomedycyna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Rady Społecznej ds. Ochrony Zdrowia województwa lubelskiego. W latach 2011-2019 był Redaktorem Naczelnym Acta Haematologica Polonica. W 2019 roku otrzymał „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości” za wybitne osiągnięcia w sektorze ochrony zdrowia oraz został zaliczony do grona 100 najbardziej wpływowych osób w medycynie w Polsce. W ostatnim roku akademickim pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024