Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zespół ds. Rekrutacji, Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej

Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska

 

Wiceprzewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak

 

Członkowie Zespołu:

 1. dr hab. n. med. Janusz Borowicz, prof. Uczelni
 2. dr n. med. Beata Piórkowska-Skrabucha
 3. dr n. med. Marta Kusa-Podkańska
 4. dr  n. med. Michał Łobacz
 5. dr n. med. Magdalena Kozek
 6. mgr Magdalena Baran-pracownik Dziekanatu
 7. Dawid Bednarski-student
 8. Interesariusz zewnętrzny

 

 

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. rekrutacji, akredytacji i współpracy międzynarodowej należy w szczególności:

 1. Przedstawianie propozycji doskonalenia zasad rekrutacji na studia prowadzone na wydziale,
 2. Przedstawianie propozycji limitów przyjęć,
 3. Monitorowanie i wdrażanie standardów i wytycznych związanych z akredytacjami na wydziale (we współpracy z Wydziałowym Zespołem ds. programów studiów oraz Wydziałowym Zespołem ds. metod oceny, ewaluacji realizacji programów studiów),
 4. Tworzenie i aktualizacja harmonogramu audytów i akredytacji (we współpracy z Centrum Edukacji Medycznej),
 5. Badanie możliwości umiędzynarodowienia i zwiększenia mobilności studentów i kadry, a także nawiązania współpracy w zakresie kształcenia,
 6. Koordynowanie procesu akredytacji na wydziale,
 7. Wdrażanie wytycznych Rady ds. Kształcenia,
 8. Składanie Dziekanowi semestralnego sprawozdania z działalności zespołu w terminie do 30 dni od dnia zakończenia semestru.