Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zespół ds. Rozwoju i Ewaluacji Kadry Dydaktycznej i Studentów

Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Renata Chałas

 

Wiceprzewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska

 

Członkowie Zespołu:

 1. prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk
 2. dr n. med. Katarzyna Sarna-Boś, prof. Uczelni
 3. prof. dr hab. n. med. Tomasz Tomaszewski
 4. dr n. med. Małgorzata Strycharz-Dudziak
 5. dr  n. med. Monika Litko-Rola
 6. dr  n. med. Maja Weremko-Fałdyga
 7. dr  n med.  Krystian Kuźniarz
 8. mgr inż. Elżbieta Mardoń-pracownik Dziekanatu
 9. Klaudia Lewandowska-student

 

 

 

 

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. rozwoju i ewaluacji kadry dydaktycznej i studentów należy w szczególności:

 

 1. Dokonywanie analizy osiągnięć w obszarze dydaktycznym nauczycieli akademickich zatrudnionych na danym wydziale na potrzeby: awansów i przeszeregowania, corocznej ewaluacji i oceny okresowej,
 2. Opiniowanie tworzenia nowych etatów,
 3. Analiza raportów z ankiet oceny osób prowadzących zajęcia,
 4. Wsparcie rozwoju studenta, w szczególności poprzez wskazywanie możliwości uczestnictwa w badaniach i rozwoju naukowym,
 5. Ewaluacja kompetencji do pracy w zawodzie i profesjonalizmu, w szczególności poprzez:
  1. gromadzenie informacji o wpływających do dziekanatu skargach i zawiadomieniach odnośnie nieadekwatnych zachowań w relacji student-nauczyciel i student-student,
  2. przeprowadzanie rozmów wyjaśniających i dyscyplinujących,
  3. określanie zaleceń i dobrych praktyk w zakresie odpowiednich postaw i zachowań,
  4. opracowywanie corocznego raportu, w terminie do 30 września danego roku, zawierającego podsumowanie działań, identyfikację głównych problemów, opis podjętych czynności oraz propozycje działań naprawczych służących poprawie problematycznych obszarów w zakresie profesjonalizmu i kompetencji.
 6. Wdrażanie wytycznych Rady ds. Kształcenia,
 7. Składanie Dziekanowi semestralnego sprawozdania z działalności zespołu w terminie do 30 dni od dnia zakończenia semestru.