Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dział Ewidencji Majątku

Dział Ewidencji Majątku - logo
Ulica
ul. Chodźki 8 (Budynek dydaktyczny)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Imię i nazwisko
mgr Iwona Puła
Stanowisko
Kierownik Działu
E-mail
iwona.pula@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5451
Nr pokoju
222

Informacje ogólne

Do zadań Działu Ewidencji Majątku należy w szczególności:

  1. Prowadzenie analitycznej ewidencji gruntów, nieruchomości oraz ruchomych składnikow majątku Uczelni.
  2. Prowadzenie ewidencji licencji i oprogramowania.
  3. Prowadzenie ewidencji ulepszeń środków trwałych oraz ulepszeń w obcych środkach trwałych.
  4. Wystawianie dowodów księgowych przyjęcia nowych środków do użytkowania.
  5. Weryfikacja wniosków kasacyjnych pod kątem zgodności z ewidencją majątkową i rejestrowanie protokołów kasacyjnych likwidowanego majątku.
  6. Sporządzanie planu amortyzacji oraz miesięczne naliczanie umorzeń składników majątkowych Uczelni.
  7. Rozliczanie i ustalanie wyników przeprowadzanych inwentaryzacji.
  8. Uzgadnianie sald kont księgowych dotyczących rzeczowych aktywow trwałych i wartości niematerialnych, i prawnych oraz wielkości ich umorzenia.
  9. Przygotowywanie danych dotyczących składników majątkowych Uczelni do sprawozdań finansowo-księgowych oraz sporządzanie sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022